UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn của tỉnh và trung ương

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định số 2020/QĐ-UBND

Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

08/06/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018

Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08/03/2018
Văn của tỉnh và trung ương 529/STP-HCTP

Công văn số 529/STP-HCTP ngày 18/4/2018 của Sở Tư pháp về việc triển khai Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

triển khai Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

04/18/2018
Văn của tỉnh và trung ương 7919/UBND-CCHC

Quyết định số 1768/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

07/16/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định số 1712/QĐ-UBND

Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

07/04/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số 1545/QĐ-UBND

Quyết định Số 1545/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06/19/2018
Văn của tỉnh và trung ương 1302 /QĐ-UBND

Quyết định số 1302 /QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban dân tộc, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/24/2018
Văn của tỉnh và trung ương 1989 /UBND-NC

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện

05/21/2018
Văn của tỉnh và trung ương 1041/SGD&ĐT-Ttra

Công văn số 1041/SGD&ĐT-Ttra ngày 23/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc lập đường dây nóng của Sở GD&ĐT trong việc tiếp nhận thông tin phản ánh sai phạm có liên quan đến đạo đức nhà giáo, thực hiện quy chế dân chủ, bạo lực học đường và các sai phạm khác trong ngành giáo dục và đào tạo.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

lập đường dây nóng của Sở GD&ĐT trong việc tiếp nhận thông tin phản ánh sai phạm có liên quan đến đạo đức nhà giáo, thực hiện quy chế dân chủ, bạo lực học đường và các sai phạm khác trong ngành giáo dục và đào tạo.

05/23/2018
Văn của tỉnh và trung ương 95/BC-UBND

Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017.

04/24/2018
Top