UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn của tỉnh và trung ương

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn của tỉnh và trung ương Công văn số 739/HĐND-TH ngày 17/8/2018

Công văn số 739/HĐND-TH ngày 17/8/2018 của HĐND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

về việc tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố

08/17/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận Về việc bãi bỏ Điều 3, Chương I thuộc Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận Về việc bãi bỏ Điều 3, Chương I thuộc Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

08/14/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định số 2085/QĐ-UBND

Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động TB&XH, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động TB&XH, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh BÌnh Thuận

08/13/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

08/10/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 10/8/2018

Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh về Quy định Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh về Quy định Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận

08/10/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 03/4/2018

Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Thiết

04/03/2018
Văn của tỉnh và trung ương Nghị quyết số 65/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 65/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

về ban hành Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

07/20/2018
Văn của tỉnh và trung ương Nghị quyết số 64/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 64/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Nghị quyết số 64/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

07/20/2018
Văn của tỉnh và trung ương Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh

07/20/2018
Văn của tỉnh và trung ương Nghị quyết số 57/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 57/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội của UBMTTQVN và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội của UBMTTQVN và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh

07/20/2018
Top