UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn của tỉnh và trung ương

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định Số: 2373 /QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/12/2018
Văn của tỉnh và trung ương Nghị định số 96/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

06/30/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định Số: 2410 /QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

09/17/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định số 36 /2018/QĐ-UBND

Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng, Phó các Phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng, Phó các Phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/17/2018
Văn của tỉnh và trung ương Công văn số 739/HĐND-TH

Công văn số 739/HĐND-TH ngày 17/8/2018 của HĐND tỉnh về tổ chức Hội nghị giao ban với TT HĐND các huyện, thị xã, thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn số 739/HĐND-TH ngày 17/8/2018 của HĐND tỉnh về tổ chức Hội nghị giao ban với TT HĐND các huyện, thị xã, thành phố

08/17/2018
Văn của tỉnh và trung ương Nghị quyết số 65/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 65/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chế độ, chính sách và các điều kiệm bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Nghị quyết số 65/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chế độ, chính sách và các điều kiệm bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

07/20/2018
Văn của tỉnh và trung ương Nghị quyết số 57/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 57/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Nghị quyết số 57/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

07/20/2018
Văn của tỉnh và trung ương Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

07/20/2018
Văn của tỉnh và trung ương Nghị quyết số 60/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 60/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Bình Thuận về Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ...

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Nghị quyết số 60/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ...

07/20/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định số 2186/QĐ-UBND

Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08/24/2018
Top