UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn của tỉnh và trung ương

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn của tỉnh và trung ương Số: 3027 /QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ các Quyết định liên quan đến lĩnh vực Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc bãi bỏ các Quyết định liên quan đến lĩnh vực Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của tỉnh Bình Thuận

11/05/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 2955 /QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội và xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực lễ hội và xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/30/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 1487 /STP-XD&KTVB

V/v thông báo kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục.

V/v thông báo kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục.

10/29/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 2895 /QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/26/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 2439 /QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/19/2018
Văn của tỉnh và trung ương Công văn Số: 4311 /UBND-TH

V/v triển khai thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí thường xuyên và nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí thường xuyên và nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên

10/10/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định Số: 38 /2018/QĐ-UBND

Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/12/2018
Văn của tỉnh và trung ương Thông báo Số: 369 /TB-UBND

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

10/02/2018
Văn của tỉnh và trung ương Thông báo Số: 376 /TB-UBND

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

10/10/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định Số: 37 /2018/QĐ-UBND

Quy định về thời gian gửi và thẩm định báo cáo quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quy định về thời gian gửi và thẩm định báo cáo quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/03/2018
Top