UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn của tỉnh và trung ương

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định Số: 2309 /QĐ-UBND của UBND tỉnh

Về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh

Về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh

08/10/2016
Văn của tỉnh và trung ương Số: 4880 /KH-UBND

Thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

11/19/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 3143 /QĐ-UBND

Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

11/14/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 402 /TB-UBND

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

11/19/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 3134 /QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

11/13/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 113/2017/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT

Xem tóm tắt Tải về Xem file

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT

10/09/2017
Văn của tỉnh và trung ương Số: 42 /2018/QĐ-UBND

Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công thương Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công thương Bình Thuận

11/09/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 3061 /QĐ-UBND

Về phân công sở, ngành phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về phân công sở, ngành phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020

11/07/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 399 /TB-UBND

Thông báo Số: 399 /TB-UBND Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

11/07/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 4687 /UBND-TH

V/v triển khai việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công

11/02/2018
Top