UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn của tỉnh và trung ương

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn của tỉnh và trung ương Số: 06 /TB-UBND

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

01/08/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số: 86 /QĐ-UBND

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

01/10/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số: 14 /QĐ-STNMT

Về việc ban hành Bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận

Về việc ban hành Bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận

01/11/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số: 88 /STC-QLNS-DN

V/v thực hiện chi trả tiền hỗ trợ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tiền lương, trợ cấp xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v thực hiện chi trả tiền hỗ trợ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tiền lương, trợ cấp xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ

01/08/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số: 38 /QĐ-UBND

Về việc hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc UBND xã, phường, thị trấn và các đối tượng chính sách

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc UBND xã, phường, thị trấn và các đối tượng chính sách

01/04/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số: 57 /UBND-TH

V/v thực hiện chi trả tiền lương, các khoản có tính chất lương tháng 02/2019 trong tháng 01/2019 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v thực hiện chi trả tiền lương, các khoản có tính chất lương tháng 02/2019 trong tháng 01/2019 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

01/05/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số: 497 /TB-UBND

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

12/27/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 5170 /STC-QLNS-DN

V/v hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau

V/v hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau

12/27/2018
Văn của tỉnh và trung ương 476 /TB-UBND

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

12/13/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 471 /TB-UBND

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

12/05/2018
Top