UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn của tỉnh và trung ương

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn của tỉnh và trung ương Số: 79 /TB-UBND

THÔNG BÁO Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

THÔNG BÁO Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

03/27/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số: 1044 / STNMT-CCBHĐ

V/v đăng dự thảo Danh mục các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận sau khi đã hoàn thiện trên cơ sở góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có biển

V/v đăng dự thảo Danh mục các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Thuận sau khi đã hoàn thiện trên cơ sở góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có biển

03/12/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số: 270 /QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào Bình Thuận

Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào Bình Thuận

01/28/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số: 216 /QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/23/2019
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định số 184/QĐ-UBND

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh.

01/21/2019
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận hết hiệu lực

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận hết hiệu lực

01/22/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số: 05 /CT-UBND

Về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/29/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số: 01 /2019/QĐ-UBND

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

01/10/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số: 101 /QĐ-UBND

Về việc phê duyệt điều chỉnh diện tích miễn thuỷ lợi phí năm 2018 cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận

Về việc phê duyệt điều chỉnh diện tích miễn thuỷ lợi phí năm 2018 cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận

01/11/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số: 84 /QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/09/2019
Top