UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn của tỉnh và trung ương

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn của tỉnh và trung ương 31/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh BT

Xem tóm tắt Tải về Xem file

về Quy định chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn tỉnh

12/13/2017
Văn của tỉnh và trung ương 14/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 14 /2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 73/2015/QĐ- UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận.

02/09/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số 109/TB-UBND

Thông báo Số 109/TB-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

02/13/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 343 /SNV-CCVC

Số: 343 /SNV-CCVC

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v cử ứng viên tham gia chương trình học bổng tại Australia

02/09/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 342 /SNV-CCVC

Số: 342 /SNV-CCVC

V/v cử ứng viên tham gia chương trình học bổng ICCR Ấn Độ

02/09/2018
Văn của tỉnh và trung ương 13/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc bãi bỏ một phần Quy định về Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

02/08/2018
Văn của tỉnh và trung ương 3770/QĐ-UBND

Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận, phiên bản 1.0

12/28/2017
Văn của tỉnh và trung ương 225/QĐ - UBND

Quyết đinh số 225/QĐ - UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/22/2018
Văn của tỉnh và trung ương 12/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 29/01/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/29/2018
Văn của tỉnh và trung ương 91/TB-UBND

Thông báo số 91/TB-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

01/31/2018
Top