UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn của tỉnh và trung ương

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn của tỉnh và trung ương Số: 133 /TB-UBND

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 09 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, gồm: 1. Quyết định số 07/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 2. Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. 3. Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 4. Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan....

03/13/2018
Văn của tỉnh và trung ương 18/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 21/03/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân tỉnh ban hành.

03/21/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 02/2017/TT-VPCP

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

10/31/2017
Văn của tỉnh và trung ương 139/TB-UBND

Thông báo số 139/TB-UBND ngày 19/03/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông báo về việc triển khai các văn bản của Trung ương.

03/19/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 14 /2018/QĐ-UBND

Quyết định Số: 14 /2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh BT

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 73/2015/QĐ- UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận.

02/09/2018
Văn của tỉnh và trung ương 662/QD-UBND

Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh BT

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

03/06/2018
Văn của tỉnh và trung ương 43/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

03/08/2018
Văn của tỉnh và trung ương 558/QĐ-UBND

Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020.

02/22/2018
Văn của tỉnh và trung ương 529/QĐ-UBND

Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực năm 2017

02/13/2018
Văn của tỉnh và trung ương 15/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Sở; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận

02/12/2018
Top