UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn của tỉnh và trung ương

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

08/10/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 10/8/2018

Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh về Quy định Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh về Quy định Danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bình Thuận

08/10/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 03/4/2018

Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Thiết

04/03/2018
Văn của tỉnh và trung ương Nghị quyết số 65/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 65/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về ban hành Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

về ban hành Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

07/20/2018
Văn của tỉnh và trung ương Nghị quyết số 64/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 64/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Nghị quyết số 64/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

07/20/2018
Văn của tỉnh và trung ương Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh

07/20/2018
Văn của tỉnh và trung ương Nghị quyết số 57/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 57/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội của UBMTTQVN và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội của UBMTTQVN và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh

07/20/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định số 2020/QĐ-UBND

Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

08/06/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018

Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

08/03/2018
Văn của tỉnh và trung ương 529/STP-HCTP

Công văn số 529/STP-HCTP ngày 18/4/2018 của Sở Tư pháp về việc triển khai Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

triển khai Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính

04/18/2018
Trang: 12345
Top