UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn của tỉnh và trung ương

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn của tỉnh và trung ương Thông báo Số: 369 /TB-UBND

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

10/02/2018
Văn của tỉnh và trung ương Thông báo Số: 376 /TB-UBND

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

10/10/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định Số: 37 /2018/QĐ-UBND

Quy định về thời gian gửi và thẩm định báo cáo quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quy định về thời gian gửi và thẩm định báo cáo quyết toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/03/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định Số: 2667 /QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc các lĩnh vực:thủy sản, thủy lợi, quản lý chất lượng nông lâm sản ...

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc các lĩnh vực:thủy sản, thủy lợi, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/03/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định Số: 2618 /QĐ-UBND

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

09/28/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định Số: 2638 /QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/02/2018
Văn của tỉnh và trung ương Quyết định Số: 2639 /QĐ-UBND

Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

10/02/2018
Văn của tỉnh và trung ương Công văn Số: 3766 /STC-QLCS

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh

09/28/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 369 /TB-UBND

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

10/02/2018
Văn của tỉnh và trung ương Thông báo Số: 359 /TB-UBND

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

09/19/2018
Trang: 12345678
Top