UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn của tỉnh và trung ương

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn của tỉnh và trung ương 870/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Phan Thiết

04/03/2018
Văn của tỉnh và trung ương 738/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Phan Thiết

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Phan Thiết

03/22/2017
Văn của tỉnh và trung ương 633/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016

8/3/2016
Văn của tỉnh và trung ương Số: 2480 /QĐ-UBND

Ban hành Đề án sắp xếp lại thôn, khu phố ở tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2019 - 2021

Ban hành Đề án sắp xếp lại thôn, khu phố ở tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2019 - 2021

09/26/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số 1066/BVTV-QLT

V/v sử dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu

V/v sử dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu

05/03/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số 1064/BVTV-TV

V/v ban hành QTKT phòng, chống sâu keo mùa thu

V/v ban hành QTKT phòng, chống sâu keo mùa thu

05/03/2019
Văn của tỉnh và trung ương 2065/QĐ-UBND

Về việc công bố việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Về việc công bố việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết

08/15/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số: 210 /TB-UBND

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

08/05/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số: 780/SKHCN-QLKH

Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

07/17/2019
Văn của tỉnh và trung ương Số: 867 /QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức thu, phân phối và sử dụng các khoản thu cho thuê cơ sở hạ tầng tại các đơn vị thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc bãi bỏ Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định mức thu, phân phối và sử dụng các khoản thu cho thuê cơ sở hạ tầng tại các đơn vị thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

04/08/2019
Top