UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn của tỉnh và trung ương

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn của tỉnh và trung ương Số 1545/QĐ-UBND

Quyết định Số 1545/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06/19/2018
Văn của tỉnh và trung ương 1302 /QĐ-UBND

Quyết định số 1302 /QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban dân tộc, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/24/2018
Văn của tỉnh và trung ương 1989 /UBND-NC

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện

05/21/2018
Văn của tỉnh và trung ương 1041/SGD&ĐT-Ttra

Công văn số 1041/SGD&ĐT-Ttra ngày 23/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc lập đường dây nóng của Sở GD&ĐT trong việc tiếp nhận thông tin phản ánh sai phạm có liên quan đến đạo đức nhà giáo, thực hiện quy chế dân chủ, bạo lực học đường và các sai phạm khác trong ngành giáo dục và đào tạo.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

lập đường dây nóng của Sở GD&ĐT trong việc tiếp nhận thông tin phản ánh sai phạm có liên quan đến đạo đức nhà giáo, thực hiện quy chế dân chủ, bạo lực học đường và các sai phạm khác trong ngành giáo dục và đào tạo.

05/23/2018
Văn của tỉnh và trung ương 95/BC-UBND

Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017.

04/24/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 133 /TB-UBND

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 09 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành, gồm: 1. Quyết định số 07/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 2. Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. 3. Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 4. Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan....

03/13/2018
Văn của tỉnh và trung ương 18/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 21/03/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân tỉnh ban hành.

03/21/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 02/2017/TT-VPCP

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

10/31/2017
Văn của tỉnh và trung ương 139/TB-UBND

Thông báo số 139/TB-UBND ngày 19/03/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông báo về việc triển khai các văn bản của Trung ương.

03/19/2018
Văn của tỉnh và trung ương Số: 14 /2018/QĐ-UBND

Quyết định Số: 14 /2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh BT

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 73/2015/QĐ- UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận.

02/09/2018
Trang: 1234
Top