UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản kỳ họp lần thứ 9

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 427/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2020

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2020

12/13/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 429/BC-UBND

Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019 và phƣơng hƣớng năm 2020 của thành phố Phan Thiết.

Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2019 và phƣơng hƣớng năm 2020 của thành phố Phan Thiết.

12/13/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 428/BC-UBND

Trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 - HĐND thành phố khóa XI

Trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 - HĐND thành phố khóa XI

12/13/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 73/BC-BKTXH

hoạt động giám sát của Ban năm 2019 Chương trình giám sát năm 2020.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

hoạt động giám sát của Ban năm 2019 Chương trình giám sát năm 2020.

12/13/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 72/BC-BKTXH

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

12/13/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 421/BC-UBND

Tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế "một cửa", " môt cửa liên thông" năm 2019.

Tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế "một cửa", " môt cửa liên thông" năm 2019.

12/12/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 420/BC-UBND

tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019. Dự kiến kế hoạch đầu tư công trình bức xúc năm 2019

tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019. Dự kiến kế hoạch đầu tư công trình bức xúc năm 2019

12/12/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 418/BC-UBND

Tình hình quản lý trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Tình hình quản lý trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

12/12/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 412/BC-UBND

O Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 Các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư; công trình thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn

O Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019 Các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư; công trình thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn

12/06/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 411/BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

12/06/2019
Trang: 1234
Top