UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản kỳ họp lần thứ 9

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 79/BC-BKTXH

Phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2020.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2020.

12/17/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 78/BC-BKTXH

Thực hiện dự toán ngân sách năm 2019

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thực hiện dự toán ngân sách năm 2019

12/17/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 77/BC-BKTXH

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, các công trình bức xúc, công trình Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư và các công trình thuộc đề án GTNT năm 2019.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, các công trình bức xúc, công trình Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư và các công trình thuộc đề án GTNT năm 2019.

12/17/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 75/BC-BKTXH

điều chỉnh quyết toán Ngân sách thành phố năm 2018.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

điều chỉnh quyết toán Ngân sách thành phố năm 2018.

12/17/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 74/BC-BKTXH

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn và danh mục công trình năm 2020.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn và danh mục công trình năm 2020.

12/17/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 433/BC-UBND

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 của UBND thành phố Phan Thiết

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2019 của UBND thành phố Phan Thiết

12/16/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 195/TTr-UBND

Về việc đề nghị phê chuẩn dự toán ngân sách thành phố năm 2020 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2020

Về việc đề nghị phê chuẩn dự toán ngân sách thành phố năm 2020 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2020

12/13/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 194/TTr-UBND

Về việc đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2018

Về việc đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2018

12/13/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 191/TTr-UBND

Về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của thành phố Phan Thiết năm 2020

Về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của thành phố Phan Thiết năm 2020

12/12/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 9 190/TTr-UBND

Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

12/12/2019
Trang: 1234
Top