UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản kỳ họp lần thứ 8

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 39/BC-HĐND

Kết quả thực hiện chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2019 và chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2019

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kết quả thực hiện chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2019 và chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2019

06/27/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 15/MH-HĐND

Giấy Mời họp kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố Phan Thiết khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021)

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Giấy Mời họp kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố Phan Thiết khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021) kèm theo chương trình kỳ họp

06/26/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 188 /BC-UBND

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm 2019

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm 2019

06/24/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 193 /BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

06/25/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 189 /BC-UBND

Tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

Tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019

06/24/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 190 /BC-UBND

Tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 6 tháng đầu năm 2019

Tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 6 tháng đầu năm 2019

06/24/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 178 /BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

06/18/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 168 /BC-UBND

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019 Các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư; công trình thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019 Các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư; công trình thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn

06/14/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 167 /BC-UBND

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tƣ phát triển 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tƣ phát triển 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

06/14/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 155 /BC-UBND

Tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 6 tháng đầu năm 2019

Tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 6 tháng đầu năm 2019

06/10/2019
Trang: 12345
Top