UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản kỳ họp lần thứ 8

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 178 /BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

06/18/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 166 /BC-UBND

Tình hình quản lý trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tình hình quản lý trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

06/13/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 26/BC-HĐND

Thẩm tra tình hình và kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 06 tháng đầu năm 2019

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thẩm tra tình hình và kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 06 tháng đầu năm 2019

06/24/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 29/BC-HĐND

Thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2019

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2019

06/24/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 28/BC-HĐND

Thẩm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 6 tháng đầu năm 2019

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thẩm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 6 tháng đầu năm 2019

06/24/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 27/BC-HĐND

Thẩm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 6 tháng đầu năm 2019

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thẩm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 6 tháng đầu năm 2019

06/24/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 32/BC-HĐND

Thẩm định về kết quả trả lời giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri còn tồn đọng và kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 5, 6

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thẩm định về kết quả trả lời giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri còn tồn đọng và kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 5, 6

06/24/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 31/BC-HĐND

Thẩm tra về tình hình và kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị 06 tháng đầu năm 2019

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thẩm tra về tình hình và kết quả thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị 06 tháng đầu năm 2019

06/24/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 30/BC-HĐND

Báo cáo Thẩm tra về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2019

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo Thẩm tra về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2019

06/24/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 38/BC-HĐND

Báo cáo hoạt động của HĐND thàng phố 6 tháng đầu năm 2019 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo hoạt động của HĐND thàng phố 6 tháng đầu năm 2019 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019

06/27/2019
Trang: 12345
Top