UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản kỳ họp lần thứ 8

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 93 /TTr-UBND

Về việc phê chuẩn quyết ngân sách thành phố năm 2018

Về việc phê chuẩn quyết ngân sách thành phố năm 2018

06/28/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 200/BC-UBND

Báo cáo trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố khóa XI

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố khóa XI

07/28/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 156 /BC-UBND

Về việc thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm theo thẩm quyền của UBND thành phố

Về việc thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm theo thẩm quyền của UBND thành phố

06/11/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số :176 /BC-UBND

Kết quả thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019.

Kết quả thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2019.

06/17/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số : 172 /BC-UBND

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

06/14/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 171 /BC-UBND

Tình hình sử dụng ngân sách dự phòng 6 tháng đầu năm 2019

Tình hình sử dụng ngân sách dự phòng 6 tháng đầu năm 2019

06/14/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 37/BC-BKTXH

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, các công trình bức xúc, công trình Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư và các công trình thuộc đề án GTNT 6 tháng đầu năm 2019

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, các công trình bức xúc, công trình Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư và các công trình thuộc đề án GTNT 6 tháng đầu năm 2019

06/26/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 36/BC-BKTXH

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

06/26/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 35/BC-BKTXH

Hoạt động giám sát của Ban 6 tháng đầu năm 2019 Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2019

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Hoạt động giám sát của Ban 6 tháng đầu năm 2019 Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2019

06/26/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 03/TTr-HĐND

Tờ trình dự kiến chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tờ trình dự kiến chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố

06/26/2019
Trang: 12345
Top