UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản kỳ họp lần thứ 8

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 201 /BC-UBND

Báo cáo trả lời, giải quyết, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khóa XI

Báo cáo trả lời, giải quyết, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khóa XI

06/28/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 202 /BC-UBND

Báo cáo trả lời, giải quyết, kiến nghị của Thường trực HĐND thành phố tại Công văn số 14/HĐND ngày 22/02/2019 (cập nhật sau giám sát của Ban Pháp chế - HĐND thành phố ngày 24/4/2019 và (Cập nhật theo Thông báo số 35 /TB-HĐND ngày 27 /6/2019 của Thường trực HĐND thành phố Phan Thiết)

Báo cáo trả lời, giải quyết, kiến nghị của Thường trực HĐND thành phố tại Công văn số 14/HĐND ngày 22/02/2019 (cập nhật sau giám sát của Ban Pháp chế - HĐND thành phố ngày 24/4/2019 và (Cập nhật theo Thông báo số 35 /TB-HĐND ngày 27 /6/2019 của Thường trực HĐND thành phố Phan Thiết)

06/28/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 214/BC-UBND

Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố Tại kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố khóa XI

Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố Tại kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố khóa XI

07/03/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 4862 /UBND-QHĐT

V/v ủy quyền trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 8 – HĐND thành phố khóa XI

V/v ủy quyền trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 8 – HĐND thành phố khóa XI

07/03/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số : 213 /BC-UBND

Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố (Tổ số 8 – Phú Trinh) tại kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố khóa XI

Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố (Tổ số 8 – Phú Trinh) tại kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố khóa XI

07/03/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 208 /BC-UBND

Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố khóa XI

Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố khóa XI

07/02/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 92 /TTr-UBND

Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

06/27/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 41/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo thẩm tra Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

07/02/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 40/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra Phê chuẩn quyết toán Ngân sách thành phố năm 2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo thẩm tra Phê chuẩn quyết toán Ngân sách thành phố năm 2018

07/02/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 24/BC-BKTXH

Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Phan Thiết

06/19/2019
Trang: 12345
Top