UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản kỳ họp lần thứ 8

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số : 172 /BC-UBND

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

06/14/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 171 /BC-UBND

Tình hình sử dụng ngân sách dự phòng 6 tháng đầu năm 2019

Tình hình sử dụng ngân sách dự phòng 6 tháng đầu năm 2019

06/14/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 168 /BC-UBND

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019 Các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư; công trình thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019 Các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư; công trình thuộc Đề án phát triển giao thông nông thôn

06/14/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 167 /BC-UBND

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tƣ phát triển 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tƣ phát triển 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

06/14/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 166 /BC-UBND

Tình hình quản lý trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tình hình quản lý trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

06/13/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 155 /BC-UBND

Tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 6 tháng đầu năm 2019

Tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” 6 tháng đầu năm 2019

06/10/2019
Top