UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 8777 /KH-UBND

Triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

08/09/2018
Văn bản của thành phố Số: 8771 /UBND-VX

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

08/09/2018
Văn bản của thành phố Số: 8762 /BC-UBND

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

08/08/2018
Văn bản của thành phố Số : 8756 /UBND-VX

V/v tổ chức chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe NCT, cán bộ hưu trí

V/v tổ chức chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe NCT, cán bộ hưu trí

08/08/2018
Văn bản của thành phố Số: 8741 /UBND-VX

V/v triển khai thực hiện Công văn số 2962/UBND-KGVX ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh

V/v triển khai thực hiện Công văn số 2962/UBND-KGVX ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh

08/08/2018
Văn bản của thành phố Số: 8734 /UBND-QHĐĐ

V/v thực hiện một số công việc có liên quan đến Dự án cầu Văn Thánh và các dự án khác trên địa bàn thành phố.

V/v thực hiện một số công việc có liên quan đến Dự án cầu Văn Thánh và các dự án khác trên địa bàn thành phố.

08/08/2018
Văn bản của thành phố Số: 8730 /BC-UBND

BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp Quốc hội Khóa XIV

BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp Quốc hội Khóa XIV

08/08/2018
Văn bản của thành phố Số: 8728 /UBND-VX

V/v Triển khai thực hiện Công văn số 3107/UBND-KGVX ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v Triển khai thực hiện Công văn số 3107/UBND-KGVX ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

08/08/2018
Văn bản của thành phố Số: 8727 /UBND-VX

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

08/08/2018
Văn bản của thành phố Số: 8724 /UBND-CNTT

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

08/07/2018
Top