UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 10178 /BC-UBND

BÁO CÁO Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ Quý IV năm 2018

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ Quý IV năm 2018

09/18/2018
Văn bản của thành phố Số: 10056 /KH – UBND

KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

09/13/2018
Văn bản của thành phố Số: 10049 /KH-UBND

Tổ chức kỷ niệm 120 năm Phan Thiết được công nhận Thị xã (20/10/1898 – 20/10/2018)

Tổ chức kỷ niệm 120 năm Phan Thiết được công nhận Thị xã (20/10/1898 – 20/10/2018)

09/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 10031 /BC-UBND

Việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 93/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Thuận

Việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 93/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Thuận

09/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 10023 /KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện Dự án về “Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chƣơng trình giảm nghèo” năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

KẾ HOẠCH Thực hiện Dự án về “Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chƣơng trình giảm nghèo” năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

09/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 9156 /KH-HĐ.GDQP&AN

Khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong Tổ chức thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 sau khi Đoàn kiểm tra Hội đồng GDQP&AN tỉnh, Quân khu nhận xét

Khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong Tổ chức thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 sau khi Đoàn kiểm tra Hội đồng GDQP&AN tỉnh, Quân khu nhận xét

08/17/2018
Văn bản của thành phố Số: 8915 /KH-UBND

KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ hội Trung thu năm 2018

KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ hội Trung thu năm 2018

08/13/2018
Văn bản của thành phố Số: 8871 /UBND-QHĐĐ

V/v rà soát, góp ý kết quả biên tập hiện chỉnh Bản đồ hành chính tỉnh Bình Thuận

V/v rà soát, góp ý kết quả biên tập hiện chỉnh Bản đồ hành chính tỉnh Bình Thuận

08/13/2018
Văn bản của thành phố Số: 8869 /BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2016 - 2017 và 6 tháng đầu năm 2018

Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2016 - 2017 và 6 tháng đầu năm 2018

08/10/2018
Văn bản của thành phố Số: 8800 /BC-UBND

Thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp với Bí thư Đảng ủy các phường, xã tháng 7/2018.

Thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp với Bí thư Đảng ủy các phường, xã tháng 7/2018.

08/09/2018
Top