UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 12655 /UBND-TC

V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4514/STC-ĐT ngày 13/11/2018

V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4514/STC-ĐT ngày 13/11/2018

11/19/2018
Văn bản của thành phố Số: 8751/QĐ-UBND

Về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố.

Về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố.

11/15/2018
Văn bản của thành phố Số: 6085 /QĐ-UBND

Ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính các lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức phi Chính phủ; quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng; tín ngƣỡng, tôn giáo theo cơ chế “Một cửa” thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố

Ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính các lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức phi Chính phủ; quản lý nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng; tín ngƣỡng, tôn giáo theo cơ chế “Một cửa” thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố

08/23/2018
Văn bản của thành phố Kế hoạch Số: 12508/KH-UBND

Triển khai thi hành Luật Thủy sản

Triển khai thi hành Luật Thủy sản

11/14/2018
Văn bản của thành phố Số: 12192/UBND-CCHC

V/v thông báo kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục.

V/v thông báo kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục.

11/07/2018
Văn bản của thành phố Số: 11560/UBND-ĐBGT

V/v phối hợp tiếp công dân trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc Hội.

V/v phối hợp tiếp công dân trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc Hội.

10/29/2018
Văn bản của thành phố Số: 11124 /UBND-VX

V/v khẩn trương ứng dụng khai thác Phần mềm “Một cửa điện tử liên thông” phiên bản mới.

V/v khẩn trương ứng dụng khai thác Phần mềm “Một cửa điện tử liên thông” phiên bản mới.

10/16/2018
Văn bản của thành phố Số: 11228 /UBND -TC

V/v: Thời gian, địa điểm học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư.

V/v: Thời gian, địa điểm học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư.

10/19/2018
Văn bản của thành phố Số: 10227 /BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

09/18/2018
Văn bản của thành phố Số: 10179 /BC-UBND

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018.

09/18/2018
Top