UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố 4316 /KH-UBND

Kế hoạch số 4316 /KH-UBND ngày 02/04/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch triển khai thực hiện “Năm an toàn giao thông” 2018

04/02/2018
Văn bản của thành phố 4193 KH/HĐPH

Kế hoạch số 4193 KH/HĐPH ngày 28/3/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-HĐPH ngày 28/02/2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch hoạt động Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh năm 2018. Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Phan Thiết ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 trên địa bàn thành phố

03/28/2018
Văn bản của thành phố 3854 /KH-UBND

Kế hoạch số 3854 /KH-UBND ngày 26/03/2018 của UBND thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh Bình Thuận năm 2018, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Phan Thiết năm 2018 như sau: I. Mục đích và yêu cầu: 1. Mục đích: - Tạo sự chuyển biến mới về nhận thức và hành động nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố. - Đảm bảo sự lãnh đạo của Thành ủy, sự quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, sự phối hợp của các cơ quan của tỉnh và các địa phương, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố về công tác thông tin đối ngoại nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả, đường lối, chính sách thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước. - Thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, pháp luật của Việt Nam; chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh và thành phố; hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận nói chung, thành phố Phan Thiết nói riêng đến các nước trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời thông tin cho nhân dân thành phố biết về tình hình thế giới. 2. Yêu cầu: - Phối hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố tham gia công tác thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật. - Các hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại. Cần chú trọng công tác tuyên truyền, cung cấp và tiếp nhận thông tin, giao lưu văn hóa, hỗ trợ phát triển kinh tế, xúc tiến đầu tư. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin đối ngoại; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước. - Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định hiện hành.

03/26/2018
Văn bản của thành phố 3709 /KH-UBND

Kế hoạch số 3709 /KH-UBND ngày 26/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

03/26/2018
Văn bản của thành phố 3704/CTr-BTC

Chương trình số 3704/CTr-BTC ngày 23/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Chương trình Lễ Khai mạc và Bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Phan THiết lần thứ VII năm 2017

03/23/2018
Văn bản của thành phố 3700 /KH-UBND (BTC)

Kế hoạch số 3700 /KH-UBND (BTC) ngày 23/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc và Bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Phan Thiết lần thứ VII năm 2017

03/23/2018
Văn bản của thành phố 3645 /BC-UBND

Báo cáo số 3645 /BC-UBND ngày 22/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 1620/KH-UBND ngày 05/5/2017 và Công văn số 1607/UBND ngày 04/4/2017 của UBND Tỉnh.

03/22/2018
Văn bản của thành phố 3630 /KH-UBND

Kế hoạch số 3630 /KH-UBND ngày 22/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

03/22/2018
Văn bản của thành phố 3571 /KH-UBND

Kế hoạch số 3571 /KH-UBND ngày 20/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thành phố Phan Thiết năm 2018.

03/20/2018
Văn bản của thành phố 3560 /KH-UBND

Kế hoạch số 3560 /KH-UBND ngày 20/03/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 812/KH-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận và Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ năm 2018

03/20/2018
Top