UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố 5028 /KH-UBND

Kế hoạch số 5028 /KH-UBND ngày 19/4/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2018.

04/19/2018
Văn bản của thành phố 4936/KH-UBND

Kế hoạch số 4936/KH-UBND ngày 17/04/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thực hiện Đề án "Phòng,chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia" giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

04/17/2018
Văn bản của thành phố 4900/KH-BCĐ

Kế hoạch số 4900/KH-BCĐ ngày 16/04/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

04/16/2018
Văn bản của thành phố 4850/UBND-TC

Công văn số 4850/UBND-TC ngày 16/4/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018.

04/16/2018
Văn bản của thành phố 4848/KH-UBND

Kế hoạch số 4848/KH-UBND ngày 13/4/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vân động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2018 - 2021".

04/13/2018
Văn bản của thành phố 4704/KH-UBND

Kế hoạch số 4704/KH-UBND ngày 11/04/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thực hiện Kế hoạch số 991/KH-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 09/3/2018 của Thành ủy Phan Thiết về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

04/11/2018
Văn bản của thành phố 4703/KH-UBND

Kế hoạch số 4703/KH-UBND ngày 11/4/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thực hiện Kế hoạch số 992/KH-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 09/3/2018 của Thành ủy Phan Thiết về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

04/11/2018
Văn bản của thành phố 4490/UBND-TC

Công văn số 4490/UBND-TC ngày 05/04/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Triển khai thực hiện Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1180/STC-HCSN ngày 2/4/2018.

04/05/2018
Văn bản của thành phố 1027/QĐ-UBND

Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc ban hành Quy định về bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2018.

02/07/2018
Văn bản của thành phố 4315/KH-UBND-ĐTXD

Kế hoạch số 4315/KH-UBND-ĐTXD ngày 02/04/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch thực hiện Quyết định 1067/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

04/02/2018
Top