UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố 5392 /KH-UBND

Kế hoạch số 5392 /KH-UBND ngày 4/5/2028 của UBND thành phố Phan Thiết về Triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

05/04/2018
Văn bản của thành phố 5383 /KH-UBND

Kế hoạch số 5383 /KH-UBND ngày 03/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

05/03/2018
Văn bản của thành phố 5368 /KH-UBND

Kế hoạch số 5368 /KH-UBND ngày 03/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 901/KH-BCĐ ngày 08/3/2018 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2018; UBND thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2018 trên địa bàn thành phố,

05/03/2018
Văn bản của thành phố 5350/KH-BCĐ

Kế hoạch số 5350/KH-BCĐ ngày 03/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 1404/KH-BCĐ ngày 10/4/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc & phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy năm 2018. Ban Chỉ đạo thành phố về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc & phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội xây dựng kế hoạch...

05/03/2018
Văn bản của thành phố 3330/QĐ-UBND

Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Chương trình thực hiện Phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố Phan Thiết giai đoạn 2018 - 2020.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hiện Phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thành phố Phan Thiết giai đoạn 2018 - 2020.

04/24/2018
Văn bản của thành phố 5279/KH-UBND

Kế hoạch số 5279/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2018..

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2018.

04/27/2018
Văn bản của thành phố 5177 /KH-UBND

Kế hoạch số 5177 /KH-UBND ngày 24/4/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Phan Thiết năm 2018.

Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Phan Thiết năm 2018.

04/24/2018
Văn bản của thành phố 5154/UBND-TC

Công văn số 5154/UBND-TC ngày 24/4/2018 của UBND thành phố ngày 24/4/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Sở Tu pháp tại Công văn số 529/STP-HCTP ngày 18/4/2018.

Triển khai thực hiện Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Sở Tu pháp tại Công văn số 529/STP-HCTP ngày 18/4/2018.

04/24/2018
Văn bản của thành phố 8165 /QĐ-UBND

Quết định số 8165 /QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về Ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính các lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức phi Chính phủ; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo; ...

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Ban hành Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính các lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức phi Chính phủ; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo; bảo trợ xã hội theo cơ chế “Một cửa” thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố

11/22/2017
Văn bản của thành phố 5043 /KH-UBND (BCĐ)

Kế hoạch số 5043/KH-UBND (BCĐ) ngày 19/4/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

04/19/2018
Top