UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố 5735 /UBND-TC

Công văn số 5735 /UBND-TC ngày 14/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh

Thực hiện Công văn số 1786/UBND-TH ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh; UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiên cứu nội dung Công văn số 1786/UBND-TH ngày 07/5/2018 trên mạng Internet, tại địa chỉ Website: http://phanthiet.gov.vn để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo về UBND thành phố (Thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố) để chỉ đạo giải quyết./.

05/14/2018
Văn bản của thành phố 5732 /UBND-TC

Công văn số 5732 /UBND-TC ngày 14/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Thực hiện Công văn số 1782/UBND-TH ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh về việc Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

05/14/2018
Văn bản của thành phố 5733/UBND-TC

Chi tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1689/STC-HCSN ngày 08/5/2018 về việc Chi tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập; UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiên cứu nội dung Công văn số 1689/STC- HCSN ngày 08/5/2018 trên mạng Internet, tại địa chỉ Website: http://phanthiet.gov.vn để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo về UBND thành phố (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, Phòng Nội vụ thành phố tổng hợp) để biết, chỉ đạo giải quyết./.

05/14/2018
Văn bản của thành phố 5663 /UBND-TC

Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Theo thông báo của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận tại Văn bản số 1679/STC-HCSN ngày 07/5/2018 về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn Quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”;

05/11/2018
Văn bản của thành phố 5626 /KH-UBND

Thực hiện Quyết định phê duyệt Đề án 2 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2017 - 2020 trên địa thành phố

Căn cứ Kế hoạch số 1485/KH-UBND ngày 13/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về thực hiện Đề án 2 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2017 – 2020. UBND thành phố Phan Thiết xây dựng kế hoạch thực hiện

05/09/2018
Văn bản của thành phố 5544 /KH-UBND

Thực hiện Đề án đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 1480/KH-UBND ngày 13/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về thực hiện Đề án đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 – 2020. UBND thành phố Phan Thiết xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện...

05/08/2018
Văn bản của thành phố 5535/KH-UBND

Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2018.

Tập trung phòng ngừa các biện pháp phòng ngừa mua bán người, làm giảm nguy cơ cao; ngăn chặn, kiềm chế tội phạm mua bán người...

05/08/2018
Văn bản của thành phố 5458 /UBND-TC

Triển khai thực hiện Công văn số 1650/UBND-TH ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 1650/UBND-TH ngày 26/4/2018 về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố (gọi tắt là các cơ quan, tổ chức, đơn vị) có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện

05/07/2018
Văn bản của thành phố 5402/KH-UBND

Kế hoạch số 5402/KH-UBND ngày 4/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

05/04/2018
Văn bản của thành phố 5412 /KH-UBND

Kế hoạch số 5412 /KH-UBND ngày 4/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 02/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

05/04/2018
Top