UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố 6295 /KH-UBND

Tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần VIII (2018 - 2019) trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Căn cứ Kế hoạch số 4093/KH –UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận; Căn cứ Công văn số 3956/UBND-KGVX ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh, về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận và Công văn số 24/LHH ngày 19/01/2018 của Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, về việc triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VIII (2018 - 2019);

05/28/2018
Văn bản của thành phố 6245 /KH-UBND

Kế hoạch bảo đảm dự trữ lương thực, hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Thực hiện đề nghị của sở Công thương Bình Thuận tại văn bản số 963/SCTKHTH ngày 03/5/2018, về việc triển khai xây dựng Kế hoạch bảo đảm dự trữ lương thực, hàng hóa thiết yếu dự phòng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

05/25/2018
Văn bản của thành phố 6225/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Công văn số 938/KH-SVHTTDL ngày 09/3/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018

05/24/2018
Văn bản của thành phố 6208 /UBND-TC

Triển khai thực hiện Công văn số 1989/UBNDNC ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 1989/UBND-NC ngày 21/5/2018 về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố triển khai thực hiện nội dung sau:

05/24/2018
Văn bản của thành phố 6130/KH-UBND

Kế hoạch số 6130/KH-UBND ngày 23/5/2018 của UBND thành phố về việc thực hiện công tác dân vận năm 2018 - " Năm dân vận chính quyền"

Thực hiện công tác dân vận năm 2018 - " Năm dân vận chính quyền"

05/23/2018
Văn bản của thành phố 6192/UBND-TC

Nghiên cứu và thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Nghiên cứu và thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

05/24/2018
Văn bản của thành phố 6136 /BC-UBND

Báo cáo số 6136 /BC-UBND ngày 23/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

05/23/2018
Văn bản của thành phố 6123/KH-UBND

Kế hoạch số 6123/KH-UBND ngày 23/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018.

05/23/2018
Văn bản của thành phố 5938 /KH- UBND

Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 1483/KH-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn thành phố Phan Thiết, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố...

05/17/2018
Văn bản của thành phố 5898 /KH-UBND

Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Phan Thiết, hình thành từ 2015 trở về trước

Chậm nhất đến năm 2021, giải quyết dứt điểm tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, đơn vị từ năm 2015 trở về trước.

05/16/2018
Top