UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố 8551/UBND-VX

Công văn số 8551/UBND-VX ngày 01/8/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về tham mưu báo cáo đánh giá tình hình, kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

tham mưu báo cáo đánh giá tình hình, kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

08/01/2018
Văn bản của thành phố 7624 /KH-UBND

Kế hoạch số 7624 /KH-UBND ngày 9/7/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về Tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2018-2019.

Tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2018-2019.

07/09/2018
Văn bản của thành phố 8150 /UBND-TC

Công văn số 8150 /UBND-TC ngày 23/7/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019 -2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2953/UBND-TH ngày 19/7/2018

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019 -2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2953/UBND-TH ngày 19/7/2018.

07/23/2018
Văn bản của thành phố 8090/UBND-TC

Công văn số 8090/UBND-TC ngày 20/7/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển khai thực hiện Thông báo số 284/TB-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

triển khai thực hiện Thông báo số 284/TB-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

07/20/2018
Văn bản của thành phố 8059/UBND-CCHC

Công văn số 8059/UBND-CCHC ngày 19/7/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển khai thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

Triển khai thực hiện Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

07/19/2018
Văn bản của thành phố 7560 /UBND-VX

Công văn số 7560 /UBND-VX ngày 6/7/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

triển khai thực hiện Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

07/06/2018
Văn bản của thành phố 7257/UBND-TC

Công văn số 7257 /UBND-TC ngày 27/6/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Triển khai thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2519/UBND-TH ngày 22/6/2018.

06/27/2018
Văn bản của thành phố 6449/KH-BCĐ

Thực hiện Đề án xây dựng khu phòng thủ thành phố Phan Thiết năm 2018.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thực hiện Đề án xây dựng khu phòng thủ thành phố Phan Thiết năm 2018.

05/31/2018
Văn bản của thành phố 3914 /QĐ-UBND

Quyết định về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Phan Thiết năm 2018

Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2018;

05/25/2018
Văn bản của thành phố 6340/KH-UBND

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/BCĐ, ngày 14/5/2018 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ thành phố về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018.

05/29/2018
Top