UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Báo cáo Số: 10653 /BC-UBND

Thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp giao ban các Thường trực tháng 9/2018

Xem tóm tắt

Thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp giao ban các Thường trực tháng 9/2018

10/02/2018
Văn bản của thành phố Báo cáo Số: 10653 /BC-UBND

Thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp giao ban các Thường trực tháng 9/2018

Thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp giao ban các Thường trực tháng 9/2018

10/02/2018
Văn bản của thành phố Báo cáo số 10623/BC-UBND

Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 06/10/2016 của Tỉnh ủy trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 06/10/2016 của Tỉnh ủy trên địa bàn thành phố Phan Thiết

10/02/2018
Văn bản của thành phố Báo cáo số 10624/BC-UBND

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Bình Thuận

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Bình Thuận

10/02/2018
Văn bản của thành phố Số: 10506 /UBND - VX

V/v triển khai Phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

V/v triển khai Phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

09/26/2018
Văn bản của thành phố Số: 10417 /UBND-VX

V/v phân công xử lý công việc của ông Nguyễn Nam Long – Phó Chủ tịch UBND thành phố, trong thời gian đi công tác ở Singapore

V/v phân công xử lý công việc của ông Nguyễn Nam Long – Phó Chủ tịch UBND thành phố, trong thời gian đi công tác ở Singapore

09/25/2018
Văn bản của thành phố Công văn Số: 10216 /UBND-VX

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

09/18/2018
Văn bản của thành phố Công văn số 9137/UBND-VX

Công văn số 9137/UBND-VX ngày 16/8/2018 về triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh

08/16/2018
Văn bản của thành phố Công văn số 9039/UBND-ĐBGT

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh

08/15/2018
Văn bản của thành phố Công văn số 8922/UBND-TC ngày 13/8/2018

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

08/13/2018
Top