UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố 6449/KH-BCĐ

Thực hiện Đề án xây dựng khu phòng thủ thành phố Phan Thiết năm 2018.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thực hiện Đề án xây dựng khu phòng thủ thành phố Phan Thiết năm 2018.

05/31/2018
Văn bản của thành phố 3914 /QĐ-UBND

Quyết định về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Phan Thiết năm 2018

Căn cứ Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Căn cứ Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2018;

05/25/2018
Văn bản của thành phố 6340/KH-UBND

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/BCĐ, ngày 14/5/2018 của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ thành phố về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018.

05/29/2018
Văn bản của thành phố 6295 /KH-UBND

Tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần VIII (2018 - 2019) trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Căn cứ Kế hoạch số 4093/KH –UBND ngày 26/9/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận; Căn cứ Công văn số 3956/UBND-KGVX ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh, về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận và Công văn số 24/LHH ngày 19/01/2018 của Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, về việc triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần VIII (2018 - 2019);

05/28/2018
Văn bản của thành phố 6245 /KH-UBND

Kế hoạch bảo đảm dự trữ lương thực, hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Thực hiện đề nghị của sở Công thương Bình Thuận tại văn bản số 963/SCTKHTH ngày 03/5/2018, về việc triển khai xây dựng Kế hoạch bảo đảm dự trữ lương thực, hàng hóa thiết yếu dự phòng phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

05/25/2018
Văn bản của thành phố 6225/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Công văn số 938/KH-SVHTTDL ngày 09/3/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2018

05/24/2018
Văn bản của thành phố 6208 /UBND-TC

Triển khai thực hiện Công văn số 1989/UBNDNC ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 1989/UBND-NC ngày 21/5/2018 về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố triển khai thực hiện nội dung sau:

05/24/2018
Văn bản của thành phố 6130/KH-UBND

Kế hoạch số 6130/KH-UBND ngày 23/5/2018 của UBND thành phố về việc thực hiện công tác dân vận năm 2018 - " Năm dân vận chính quyền"

Thực hiện công tác dân vận năm 2018 - " Năm dân vận chính quyền"

05/23/2018
Văn bản của thành phố 6192/UBND-TC

Nghiên cứu và thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Nghiên cứu và thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

05/24/2018
Văn bản của thành phố 6136 /BC-UBND

Báo cáo số 6136 /BC-UBND ngày 23/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết.

Kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

05/23/2018
Top