UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 10023 /KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện Dự án về “Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chƣơng trình giảm nghèo” năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

KẾ HOẠCH Thực hiện Dự án về “Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chƣơng trình giảm nghèo” năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

09/12/2018
Văn bản của thành phố Số: 9156 /KH-HĐ.GDQP&AN

Khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong Tổ chức thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 sau khi Đoàn kiểm tra Hội đồng GDQP&AN tỉnh, Quân khu nhận xét

Khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong Tổ chức thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 sau khi Đoàn kiểm tra Hội đồng GDQP&AN tỉnh, Quân khu nhận xét

08/17/2018
Văn bản của thành phố Số: 8915 /KH-UBND

KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ hội Trung thu năm 2018

KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ hội Trung thu năm 2018

08/13/2018
Văn bản của thành phố Số: 8871 /UBND-QHĐĐ

V/v rà soát, góp ý kết quả biên tập hiện chỉnh Bản đồ hành chính tỉnh Bình Thuận

V/v rà soát, góp ý kết quả biên tập hiện chỉnh Bản đồ hành chính tỉnh Bình Thuận

08/13/2018
Văn bản của thành phố Số: 8869 /BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2016 - 2017 và 6 tháng đầu năm 2018

Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2016 - 2017 và 6 tháng đầu năm 2018

08/10/2018
Văn bản của thành phố Số: 8800 /BC-UBND

Thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp với Bí thư Đảng ủy các phường, xã tháng 7/2018.

Thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp với Bí thư Đảng ủy các phường, xã tháng 7/2018.

08/09/2018
Văn bản của thành phố Số: 8777 /KH-UBND

Triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

08/09/2018
Văn bản của thành phố Số: 8771 /UBND-VX

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

08/09/2018
Văn bản của thành phố Số: 8762 /BC-UBND

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

08/08/2018
Văn bản của thành phố Số : 8756 /UBND-VX

V/v tổ chức chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe NCT, cán bộ hưu trí

V/v tổ chức chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe NCT, cán bộ hưu trí

08/08/2018
Top