UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Số: 8162 /UBND-TC

V/v: Hỗ trợ Triển khai dịch vụ Hóa đơn điện tử VNPT-INVOICE

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Hỗ trợ Triển khai dịch vụ Hóa đơn điện tử VNPT-INVOICE

07/23/2018
Văn bản của thành phố Số: 8151 /UBND-VX

V/v đăng ký danh sách tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức nhà nước chương trình chuyên viên – Khóa 25 (Năm 2018)

V/v đăng ký danh sách tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức nhà nước chương trình chuyên viên – Khóa 25 (Năm 2018)

07/23/2018
Văn bản của thành phố Số: 8150 /UBND-TC

V/v: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019 -2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2953/UBND-TH ngày 19/7/2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019 -2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2953/UBND-TH ngày 19/7/2018

07/23/2018
Văn bản của thành phố Số: 8143 /UBND-VX

V/v báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ sửa chữa Bia ghi tên liệt sĩ

V/v báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ sửa chữa Bia ghi tên liệt sĩ

07/23/2018
Văn bản của thành phố Số: 8141 /UBND-VX

Về việc tổ chức họp mặt thương binh, con liệt sĩ đang công tác ở các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Về việc tổ chức họp mặt thương binh, con liệt sĩ đang công tác ở các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

07/23/2018
Văn bản của thành phố Số: 8140 /KH-UBND

Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng” giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng” giai đoạn 2018 - 2023 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

07/23/2018
Văn bản của thành phố Số: 8099 /BC-UBND

Kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

07/20/2018
Văn bản của thành phố Số: 8094 /UBND-TC

V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2711/STC-QLNS ngày 13/7/2018.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2711/STC-QLNS ngày 13/7/2018.

07/20/2018
Văn bản của thành phố Số: 8091 /BC-UBND

Kết quả triển khai thực hiện và nhu cầu kinh phí cài đặt phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kết quả triển khai thực hiện và nhu cầu kinh phí cài đặt phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2018

07/20/2018
Văn bản của thành phố Số: 8090 /UBND-TC

V/v: Triển khai thực hiện Thông báo số 284/TB-UBND ngày 17/7/2018 của uBND tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Triển khai thực hiện Thông báo số 284/TB-UBND ngày 17/7/2018 của uBND tỉnh Bình Thuận.

07/20/2018
Top