UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố 7580/UBND-QLĐĐ

V/v chuyển văn bản hướng dẫn nguyên tắc bồi thường một số cây trồng

V/v chuyển văn bản hướng dẫn nguyên tắc bồi thường một số cây trồng

10/14/2019
Văn bản của thành phố 7378/UBND-QLĐĐ

V/v chuyển Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh (Bệnh viện đa khoa thành phố Phan Thiết)

V/v chuyển Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh (Bệnh viện đa khoa thành phố Phan Thiết)

10/08/2019
Văn bản của thành phố 7377/UBND-QLĐĐ

V/v chuyển Thông báo số 270/TB-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về việc tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng đã cấp cho Công ty TNHH Du lịch Đồi Hồng

Xem tóm tắt

V/v chuyển Thông báo số 270/TB-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về việc tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng đã cấp cho Công ty TNHH Du lịch Đồi Hồng

10/08/2019
Văn bản của thành phố 7377/UBND-QLĐĐ

V/v chuyển Thông báo số 270/TB-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về việc tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng đã cấp cho Công ty TNHH Du lịch Đồi Hồng

V/v chuyển Thông báo số 270/TB-UBND ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về việc tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng đã cấp cho Công ty TNHH Du lịch Đồi Hồng

10/08/2019
Văn bản của thành phố 7537/UBND-ĐBGT

V/v chuyển Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước.

V/v chuyển Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước.

10/14/2019
Văn bản của thành phố Quyết định Số: 3965 /QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2019

Về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2019

06/12/2019
Văn bản của thành phố Quyết định Số 3657 /QĐ-UBND

V/v củng cố, kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử thành phố Phan Thiết

V/v củng cố, kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử thành phố Phan Thiết

05/28/2019
Văn bản của thành phố Số: 136 /BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

05/23/2019
Văn bản của thành phố Số: 3461 /KH-UBND

Tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024

05/14/2019
Văn bản của thành phố Số: 3141 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 932/QĐUBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 932/QĐUBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

05/03/2019
Top