UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Báo cáo Số: 10923 /BC-UBND

Báo cáo Số: 10923 /BC-UBND ngày 09/10/2018 của UBND thành phố về thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp với Bí thư Đảng ủy các phường, xã tháng 9/2018.

về thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp với Bí thư Đảng ủy các phường, xã tháng 9/2018.

10/09/2018
Văn bản của thành phố Công văn Số: 10840 /UBND-TC

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

10/08/2018
Văn bản của thành phố Công văn Số: 10893/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

10/08/2018
Văn bản của thành phố Công văn Số: 10757/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

10/04/2018
Văn bản của thành phố Công văn Số: 10753/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

10/04/2018
Văn bản của thành phố Công văn số 10784/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

10/05/2018
Văn bản của thành phố Công văn số 10752/UBND-ĐBGT

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

10/04/2018
Văn bản của thành phố Báo cáo Số: 10653 /BC-UBND

Thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp giao ban các Thường trực tháng 9/2018

Xem tóm tắt

Thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp giao ban các Thường trực tháng 9/2018

10/02/2018
Văn bản của thành phố Báo cáo Số: 10653 /BC-UBND

Thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp giao ban các Thường trực tháng 9/2018

Thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp giao ban các Thường trực tháng 9/2018

10/02/2018
Văn bản của thành phố Báo cáo số 10623/BC-UBND

Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 06/10/2016 của Tỉnh ủy trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 06/10/2016 của Tỉnh ủy trên địa bàn thành phố Phan Thiết

10/02/2018
Top