UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản của thành phố Quyết định Số: 3965 /QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2019

Về việc ban hành Quy định về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2019

06/12/2019
Văn bản của thành phố Quyết định Số 3657 /QĐ-UBND

V/v củng cố, kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử thành phố Phan Thiết

V/v củng cố, kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử thành phố Phan Thiết

05/28/2019
Văn bản của thành phố Số: 136 /BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

05/23/2019
Văn bản của thành phố Số: 3461 /KH-UBND

Tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024

05/14/2019
Văn bản của thành phố Số: 3141 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 932/QĐUBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 932/QĐUBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

05/03/2019
Văn bản của thành phố Số: 3143 /UBND-CCHC

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường bệnh dịch tả lợn Châu Phi lan rộng

Về việc triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường bệnh dịch tả lợn Châu Phi lan rộng

05/03/2019
Văn bản của thành phố Số: 3135 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 972/QĐUBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 972/QĐUBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

05/03/2019
Văn bản của thành phố Số: 1369 /UBND-CCHC

V/v hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

V/v hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

02/25/2019
Văn bản của thành phố Số: 1221 /UBND-CCHC

V/v thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận

02/18/2019
Văn bản của thành phố Số: 1207 /UBND-TC

V/v: Đăng ký nhu cầu sử dụng trụ sở làm việc của các đơn vị chuyển về nhà làm việc mới.

V/v: Đăng ký nhu cầu sử dụng trụ sở làm việc của các đơn vị chuyển về nhà làm việc mới.

02/18/2019
Top