UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản của HĐND thành phố

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 36/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 của HĐND thành phố Phan Thiết Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 của HĐND thành phố Phan Thiết Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

07/12/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 08/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

NGHỊ QUYẾT Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2020

07/05/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 07/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về việc Phệ chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2018

Xem tóm tắt Tải về Xem file

NGHỊ QUYẾT Về việc Phệ chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2018

07/05/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 06/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020

07/05/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 05/ND-HĐND

NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND thành phố Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem tóm tắt Tải về Xem file

NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND thành phố Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

07/05/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 04/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem tóm tắt Tải về Xem file

NGHỊ QUYẾT Miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

07/05/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 03/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT về việc miễn nhiệm Ủy viên Ban kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem tóm tắt Tải về Xem file

NGHỊ QUYẾT về việc miễn nhiệm Ủy viên Ban kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

07/01/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số 02/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT V/v bổ sung ủy viên Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v bổ sung ủy viên Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

07/01/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 201 /BC-UBND

Báo cáo trả lời, giải quyết, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khóa XI

Báo cáo trả lời, giải quyết, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khóa XI

06/28/2019
Văn bản kỳ họp lần thứ 8 Số: 202 /BC-UBND

Báo cáo trả lời, giải quyết, kiến nghị của Thường trực HĐND thành phố tại Công văn số 14/HĐND ngày 22/02/2019 (cập nhật sau giám sát của Ban Pháp chế - HĐND thành phố ngày 24/4/2019 và (Cập nhật theo Thông báo số 35 /TB-HĐND ngày 27 /6/2019 của Thường trực HĐND thành phố Phan Thiết)

Báo cáo trả lời, giải quyết, kiến nghị của Thường trực HĐND thành phố tại Công văn số 14/HĐND ngày 22/02/2019 (cập nhật sau giám sát của Ban Pháp chế - HĐND thành phố ngày 24/4/2019 và (Cập nhật theo Thông báo số 35 /TB-HĐND ngày 27 /6/2019 của Thường trực HĐND thành phố Phan Thiết)

06/28/2019
Trang: 123456
Top