UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 11876 /UBND-VX

V/v tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 4102/KH-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh

V/v tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 4102/KH-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh

11/01/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 11544/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Công văn số 4361/UBND-KSTTHC ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh.

V/v triển khai thực hiện Công văn số 4361/UBND-KSTTHC ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh.

10/29/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 11982 /UBND-TC

V/v: Triển khai thực hiện Công văn số 4619/UBNDTH ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v: Triển khai thực hiện Công văn số 4619/UBNDTH ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

07/02/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn Số: 11178 /UBND-VX

V/v chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ kiểm tra của Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh

V/v chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ kiểm tra của Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh

10/17/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Thông báo Số: 11157 /TB - UBND

Về việc Triển khai thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí thường xuyên và nguồn kinh phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên.

Về việc Triển khai thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí thường xuyên và nguồn kinh phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên.

10/17/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn Số: 11091 /UBND-CNTT

V/v triển khai sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì

V/v triển khai sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì

10/16/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn Số: 10914/UBND-ĐBGT

V/v: Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 2452/QCPHUBND-TAND ngày 19/9/2018 giữa UBND tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh.

V/v: Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 2452/QCPHUBND-TAND ngày 19/9/2018 giữa UBND tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh.

10/09/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 10680/UBND-CCHC

V/v tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

10/03/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 75/HĐND ngày 14/9/2018

V/v Tổ chức giao ban với Thường trực HĐND cấp xã

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v Tổ chức giao ban với Thường trực HĐND cấp xã

09/14/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định Số: 34 /2018/QĐ-UBND

Quyết định Số: 34 /2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh về Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

09/04/2018
Top