UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn Số: 9748 /UBND-ĐBGT

Công văn Số: 9748 /UBND-ĐBGT V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

09/04/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 9787/UBND-TC

Công văn số 9787/UBND-TC ngày 05/9/2018 của UBND thành phố V/v: Triển khai thực hiện Công văn số 3336/STC-HCSN ngày 27/8/2018 của Sở Tài Chính về việc Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025.

Triển khai thực hiện Công văn số 3336/STC-HCSN ngày 27/8/2018 của Sở Tài Chính về việc Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025.

09/05/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn Số: 9547 /UBND-CCHC

Công văn Số: 9547 /UBND-CCHC ngày 30/8/2018 của UBND thành phố V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

Công văn Số: 9547 /UBND-CCHC ngày 30/8/2018 của UBND thành phố V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2186/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

08/30/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn Số: 3302/STC-HCSN

Công văn Số: 3302/STC-HCSN ngày 23/8/2018 của Sở Tài chính về việc báo cáo kinh phí quyết toán các chế độ, chính sách giáo dục năm 2017

về việc báo cáo kinh phí quyết toán các chế độ, chính sách giáo dục năm 2017

08/23/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định Số: 2128 /QĐ-UBND

Quyết định Số: 2128 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Số: 2128 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong các lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận

08/17/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định Số: 29 /2018/QĐ-UBND

Quyết định Số: 29 /2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Số: 29 /2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận về Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

08/17/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 3204/STC-HCSN

Công văn số 3204/STC-HCSN ngày 20/8/2018 của Sở Tài chính về việc xây dựng dự toán kế hoạch chi sự nghiệp giáo dục năm 2019

Công văn số 3204/STC-HCSN ngày 20/8/2018 của Sở Tài chính về việc xây dựng dự toán kế hoạch chi sự nghiệp giáo dục năm 2019

08/20/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn số 8807/UBND-TC

V/v: Triển khai thực hiện Thông báo số 284/TB-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v: Triển khai thực hiện Thông báo số 284/TB-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

08/09/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 62/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 62/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tình Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

07/20/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 60/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 60/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đối với Ủy ban Mặt trận cấp xã....

07/20/2018
Top