UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 13829 /UBND-TC

V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5370/UBND-TH ngày 18/12/2018.

V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5370/UBND-TH ngày 18/12/2018.

12/25/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 13770/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3500/QĐUBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3500/QĐUBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

12/21/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 13526 /UBND-TC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Bình

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Bình

12/12/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 13452/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3397/QĐUBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3397/QĐUBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

12/11/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 13196 /UBND-VX

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 4880/KH-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 4880/KH-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

12/04/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 12990/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

11/27/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 13064/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

11/29/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 12621 /UBND-CCHC

V/v đề nghị góp ý báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tiến Thành năm 2018.

V/v đề nghị góp ý báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tiến Thành năm 2018.

11/09/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 12778/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

11/21/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 12032 /UBND-TC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

07/05/2011
Top