UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 5874 /UBND-TC

Công văn số 5874 /UBND-TC ngày 16/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018; trên cơ sở nội dung Kế hoạch số 2937/KH-UBND ngày 02/3/2018 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), các đoàn thể của thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung

05/16/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5873 /UBND-TC

Công văn số 5873 /UBND-TC ngày 16/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh

Thực hiện Công văn số 1906/UBND-TH ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc Quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh;

05/16/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5745/KH-UBND

Kế hoạch số 5745/KH-UBND ngày 14/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND của UBND tỉnh..

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng và toàn dân, tạo ra phong trào sâu rộng tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

05/14/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5737 /UBND-TC

Công văn số 5737 /UBND-TC ngày 14/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1763/UBND-TH ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiên cứu nội dung Công văn số 1763/UBND-TH ngày 04/5/2018 trên mạng Internet, tại địa chỉ Website: http://phanthiet.gov.vn để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo về UBND thành phố (Thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố) để chỉ đạo giải quyết./.

05/14/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5740 /UBND-TC

Công văn số 5740 /UBND-TC ngày 14/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1687/STC-HCSN ngày 08/5/2018.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1687/STC-HCSN ngày 08/5/2018 về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính;

05/14/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 605-BC/TU ngày 22/7/2015 của Thành ủy Phan Thiết

Báo cáo số 605-BC/TU ngày 22/7/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ PHAN THIẾT KHOÁ X (NHIỆM KỲ 2010 - 2015)

Báo cáo số 605-BC/TU ngày 22/7/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X)

07/22/2015
Văn bản chỉ đạo điều hành 5736 /UBND-TC

Công văn số 5736 /UBND-TC ngày 14/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1762/UBND-TH ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghi quyết số 54/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất;

05/14/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5734/UBND-TC

Công văn số 5734 /UBND-TC ngày 14/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1764/UBND-TH ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng khai thác và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và và Chủ tịch UBND các phường, xã nghiên cứu nội dung Công văn số 1764/UBND-TH ngày 04/5/2018 trên mạng Internet, tại địa chỉ Website: http://phanthiet.gov.vn để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo

05/14/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5717 /UBND-TC

Công văn số 5717 /UBND-TC ngày 11/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1661/STC-ĐT ngày 04/05/2018.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1661/STC-ĐT ngày 04/5/2018 về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư;

05/11/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành 5697 /KH-UBND

Kế hoạch số 5697 /KH-UBND ngày 11/5/2018 của UBND thành phố Phan Thiết về việc triển khai thực hiện Đề án Truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Căn cứ Kế hoạch số 528/KH-BCĐ ngày 20/3/2018 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh về triển khai thực hiện Đề án Truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

05/11/2018
Top