UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 918 /UBND-TC

V/v: Báo cáo kê khai bổ sung tài sản công, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 phục vụ Kiểm toán nhà nước năm 2018.

V/v: Báo cáo kê khai bổ sung tài sản công, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 phục vụ Kiểm toán nhà nước năm 2018.

01/30/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 565 /KH-UBND

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của thành phố Phan Thiết

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của thành phố Phan Thiết

01/18/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 580 /UBND-CCHC

V/v khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố Phan Thiết.

V/v khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố Phan Thiết.

01/18/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 536 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 84/QĐUBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 84/QĐUBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

01/17/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 534 /UBND-TH

V/v báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019.

V/v báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019.

01/17/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số 427/UBND-TC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh

01/14/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số 329/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3674 /QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3674 /QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

01/10/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành số 331/UBND-TC

V/v thực hiện chi trả tiền hỗ trợ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tiền lương, trợ cấp xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v thực hiện chi trả tiền hỗ trợ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tiền lương, trợ cấp xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ

01/10/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành số 252/UBND-TC

Triển khai thực hiện Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận

Triển khai thực hiện Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận

01/08/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành số 237/UBND-TC

Triển khai thực hiện Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận

Triển khai thực hiện Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận

01/08/2019
Top