UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 1567 /UBND-TC

V/v: Báo cáo kê khai bổ sung tài sản công, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 phục vụ Kiểm toán nhà nước năm 2018 (Lần 2).

V/v: Báo cáo kê khai bổ sung tài sản công, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 phục vụ Kiểm toán nhà nước năm 2018 (Lần 2).

03/05/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 1577 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

03/05/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 1387 /UBND-VX

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019

02/25/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 1197 /KH-UBND

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2019

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2019

02/18/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 1196 /UBND-CCHC

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2019

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2019

02/18/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 791 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3634/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3634/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

01/25/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 932 /UBND-TC

V/v: Báo cáo kết quả thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ năm 2018

V/v: Báo cáo kết quả thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ năm 2018

01/30/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 861 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 185/QĐUBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 185/QĐUBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

01/29/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 926 /UBND-TC

V/v: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

01/30/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành 907 /UBND-CCHC

V/v Đôn đ c thực hiện việc xin lỗi công dân khi có hồ sơ hành chính bị trễ hẹn và niêm yết TTHC tại Bộ phận TN&TKQ (nhắc lần 3).

V/v Đôn đ c thực hiện việc xin lỗi công dân khi có hồ sơ hành chính bị trễ hẹn và niêm yết TTHC tại Bộ phận TN&TKQ (nhắc lần 3).

01/30/2019
Top