UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 536 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 84/QĐUBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 84/QĐUBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

01/17/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 534 /UBND-TH

V/v báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019.

V/v báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019.

01/17/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số 427/UBND-TC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh

01/14/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số 329/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3674 /QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3674 /QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

01/10/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành số 331/UBND-TC

V/v thực hiện chi trả tiền hỗ trợ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tiền lương, trợ cấp xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v thực hiện chi trả tiền hỗ trợ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tiền lương, trợ cấp xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ

01/10/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành số 252/UBND-TC

Triển khai thực hiện Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận

Triển khai thực hiện Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận

01/08/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành số 237/UBND-TC

Triển khai thực hiện Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận

Triển khai thực hiện Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận

01/08/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 13829 /UBND-TC

V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5370/UBND-TH ngày 18/12/2018.

V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 97/2018/TT-BTC ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5370/UBND-TH ngày 18/12/2018.

12/25/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 13770/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3500/QĐUBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3500/QĐUBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

12/21/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 13526 /UBND-TC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Bình

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Bình

12/12/2018
Top