UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 374/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện xây dựng nông thôn năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Báo cáo tình hình thực hiện xây dựng nông thôn năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

12/27/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 02/STP-BTTP

Kết quả làm việc tại UBND xã Hồng Liêm

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kết quả làm việc tại UBND xã Hồng Liêm

01/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 213/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã, phường tiến tới Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần VII – 2017

Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã, phường tiến tới Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần VII – 2017

12/14/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 6646/UBND-VX

triển khai Quy chế làm việc của UBND thành phố gắn với tăng cường kỷ cương, trách nhiệm

triển khai Quy chế làm việc của UBND thành phố gắn với tăng cường kỷ cương, trách nhiệm

12/06/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 7124/UBND-VX

thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017

thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017

12/28/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 6268/UBND- VX

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

11/21/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 318/BC-UBND

Tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

Tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017.

12/02/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 6619/UBND-CNTT

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 4015/KH-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 4015/KH-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh

12/05/2016
Top