UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 7090/UBND-CNTT

Rà soát, khai báo, cập nhật thông tin tài khoản người dùng và tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ.

Rà soát, khai báo, cập nhật thông tin tài khoản người dùng và tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ.

12/27/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 01/KH-UBND

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

01/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 7176/UBND-CNTT

cập nhật thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử.

cập nhật thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử.

12/29/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 204/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết

12/02/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 215/KH-UBND

Kế hoạch triển khai khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch triển khai khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

12/15/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 216/KH-UBND

Kế hoạch Phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn thành phố

Kế hoạch Phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn thành phố

12/19/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 370/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Phan Thiết giai đoạn 2011-2016

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Phan Thiết giai đoạn 2011-2016

12/26/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 357/BC-UBND

Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

12/19/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 373/BC-UBND

BÁO CÁO Báo cáo tình hình hoạt động du lịch năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Báo cáo tình hình hoạt động du lịch năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

12/26/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 378/BC-UBND

Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2016 và đăng ký kế hoạch thực hiện năm 2017.

Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2016 và đăng ký kế hoạch thực hiện năm 2017.

12/28/2016
Top