UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 26/KH-UBND

Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới

02/14/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 27/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập khám chữa bệnh bằng Đông y trên địa bàn thành phố

Kế hoạch triển khai thực hiện việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập khám chữa bệnh bằng Đông y trên địa bàn thành phố

02/14/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 21/KH-UBND

Kế hoạch về khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính công trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch về khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính công trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

02/09/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 20/KH-UBND

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức, cải cách hành chính năm 2017 và tình hình tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố và UBND phường, xã

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức, cải cách hành chính năm 2017 và tình hình tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố và UBND phường, xã

02/08/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 544/STC-QLCS

Về việc thông báo triển khai thực hiện Công văn số 225/UBND-ĐTQH ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc thông báo triển khai thực hiện Công văn số 225/UBND-ĐTQH ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh

02/07/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 01/2017/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quyết định ban hành quy định xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/12/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 377/QĐ-UBND

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2017

02/10/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 17/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2017

01/25/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 677/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của UBND các phường, xã

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của UBND các phường, xã

01/23/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 678 /QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố Phan Thiết

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố Phan Thiết

01/23/2017
Top