UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 215/KH-UBND

Kế hoạch triển khai khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch triển khai khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

12/15/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 216/KH-UBND

Kế hoạch Phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn thành phố

Kế hoạch Phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn thành phố

12/19/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 370/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Phan Thiết giai đoạn 2011-2016

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Phan Thiết giai đoạn 2011-2016

12/26/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 357/BC-UBND

Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

12/19/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 373/BC-UBND

BÁO CÁO Báo cáo tình hình hoạt động du lịch năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Báo cáo tình hình hoạt động du lịch năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

12/26/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 378/BC-UBND

Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2016 và đăng ký kế hoạch thực hiện năm 2017.

Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2016 và đăng ký kế hoạch thực hiện năm 2017.

12/28/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 374/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện xây dựng nông thôn năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Báo cáo tình hình thực hiện xây dựng nông thôn năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

12/27/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 02/STP-BTTP

Kết quả làm việc tại UBND xã Hồng Liêm

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kết quả làm việc tại UBND xã Hồng Liêm

01/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 213/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã, phường tiến tới Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần VII – 2017

Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã, phường tiến tới Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần VII – 2017

12/14/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 6646/UBND-VX

triển khai Quy chế làm việc của UBND thành phố gắn với tăng cường kỷ cương, trách nhiệm

triển khai Quy chế làm việc của UBND thành phố gắn với tăng cường kỷ cương, trách nhiệm

12/06/2016
Top