UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 11/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của thành phố Phan Thiết

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của thành phố Phan Thiết

01/13/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 12/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4822/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4822/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận

01/13/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 07/KH-UBND

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

01/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 06/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 07/12/2016 của Thanh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 07/12/2016 của Thanh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

01/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 07/KH-UBND

Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

01/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 22/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Phan Thiết

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Phan Thiết

01/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 225/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn thành phố Phan Thiết giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn thành phố Phan Thiết giai đoạn 2016-2020

12/30/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 04/KH-UBND

Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 - 2020

01/09/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 01/KH-UBND

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

01/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 03 /KH-UBND (BCĐ)

Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017

Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017

01/09/2017
Top