UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 3663/UBND-VX

V/v rà soát, thực hiện nghiêm túc việc lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định

V/v rà soát, thực hiện nghiêm túc việc lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định

05/22/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 3521 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 851/QĐUBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 851/QĐUBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

05/16/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 3408 /UBND-QHĐĐ

V/v tham mưu góp ý thẩm định đối với hồ sơ dự án đầu tư của Trung tâm Hành chính công tỉnh

V/v tham mưu góp ý thẩm định đối với hồ sơ dự án đầu tư của Trung tâm Hành chính công tỉnh

05/13/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 3360 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

05/09/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 3361 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

05/09/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 3347 /UBND-CCHC

Về việc tổ chức kiểm soát, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Về việc tổ chức kiểm soát, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

05/09/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 3011 /UBND-CCHC

V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019.

V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019.

04/25/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2966 /UBND-CCHC

V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh.

V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh.

04/24/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2771 /UBND-VX

V/v triển khai sử dụng Phần mềm Một cửa điện tử trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (nhắc lần 2).

V/v triển khai sử dụng Phần mềm Một cửa điện tử trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (nhắc lần 2).

04/18/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2765 /UBND-CCHC

V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

04/17/2019
Top