UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 12990/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

11/27/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 13064/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

11/29/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 12621 /UBND-CCHC

V/v đề nghị góp ý báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tiến Thành năm 2018.

V/v đề nghị góp ý báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tiến Thành năm 2018.

11/09/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 12778/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

11/21/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 12032 /UBND-TC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận

07/05/2011
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 11876 /UBND-VX

V/v tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 4102/KH-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh

V/v tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 4102/KH-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh

11/01/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 11544/UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Công văn số 4361/UBND-KSTTHC ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh.

V/v triển khai thực hiện Công văn số 4361/UBND-KSTTHC ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh.

10/29/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 11982 /UBND-TC

V/v: Triển khai thực hiện Công văn số 4619/UBNDTH ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v: Triển khai thực hiện Công văn số 4619/UBNDTH ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận.

07/02/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn Số: 11178 /UBND-VX

V/v chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ kiểm tra của Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh

V/v chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ kiểm tra của Tổ Kiểm tra Công vụ tỉnh

10/17/2018
Văn bản chỉ đạo điều hành Thông báo Số: 11157 /TB - UBND

Về việc Triển khai thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí thường xuyên và nguồn kinh phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên.

Về việc Triển khai thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí thường xuyên và nguồn kinh phí được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên.

10/17/2018
Top