UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 01/2017/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Quyết định ban hành quy định xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/12/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 377/QĐ-UBND

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2017

02/10/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 17/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2017

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2017

01/25/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 677/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của UBND các phường, xã

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của UBND các phường, xã

01/23/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 678 /QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố Phan Thiết

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố Phan Thiết

01/23/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 01/CT-UBND

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

01/04/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 01/KH-HĐND

Kế hoạch giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch giám sát năm 2017 của Thường trực HĐND thành phố

01/18/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3808/QĐ-UBND

Quyết định 3808/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận

Quyết định 3808/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận

12/23/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 17/2016/NG-HĐND

Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND

01/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 328/2016/TT-BTC

Thông tư 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính

Thông tư 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính

12/26/2016
Top