UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 09/2017/QĐ-UBND

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

03/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 465/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Phan Thiết

03/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 412/KH-UBND

Kế hoạch trang trí đường phố tuyên truyền chính trị và quảng cáo sinh lời trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch trang trí đường phố tuyên truyền chính trị và quảng cáo sinh lời trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

03/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 471/KH-UBND

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Giờ trái đất" năm 2017 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Giờ trái đất" năm 2017 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

03/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 262 /KH-UBND (BTC)

Kế hoạch Tổ chức giải Cầu lông và Bóng bàn kỷ niệm 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2017)

Kế hoạch Tổ chức giải Cầu lông và Bóng bàn kỷ niệm 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2017)

03/10/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành KT

Danh sách an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh, nông lâm thủy sản năm 2016

Danh sách an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh, nông lâm thủy sản năm 2016

03/01/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 978/STC-QLNS

978/STC-QLNS

978/STC-QLNS

03/07/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 58 / KH-UBND

Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Chuẩn tiếp cận pháp luật; Xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Chuẩn tiếp cận pháp luật; Xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

02/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 221 /KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Chương trình giảm nghèo của thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch Thực hiện Chương trình giảm nghèo của thành phố Phan Thiết năm 2017

03/09/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 95/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2017

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2017

03/06/2017
Top