UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 49/2016/TT-BTNMT

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT

12/28/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 593 /TB-SXD

Về việc triển khai các Thông tư của Bộ Xây dựng

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc triển khai các Thông tư của Bộ Xây dựng

03/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 513 /SNV-CCVC

V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

Xem tóm tắt Tải về Xem file

V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

03/07/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 694/UBND-TH

Triển khai quy định Trung ương về lệ phí trước bạn trên địa bàn tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai quy định Trung ương về lệ phí trước bạn trên địa bàn tỉnh

02/02/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 144/STTTT-TTBCXB

góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

02/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 55 /UBND-CNTT

chấn chỉnh thực hiện ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành.

chấn chỉnh thực hiện ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành.

03/02/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 8/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

02/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1175 /UBND-VX

Hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ

Hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ

02/21/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 37/KH-UBND

Kế hoạch điều động giáo viên đến công tác tại các trường THCS ngoại thành

Kế hoạch điều động giáo viên đến công tác tại các trường THCS ngoại thành

02/27/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 38/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án truyền thông về phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án truyền thông về phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố

02/28/2017
Top