UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 423/STP-HCTP

Công văn số 423/STP-HCTP góp ý Kế hoạch triển khai “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 -2024”

Công văn số 423/STP-HCTP góp ý Kế hoạch triển khai “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 -2024”

04/18/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1677/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2017 và một số công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2017 và một số công việc do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

04/19/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 926/QĐ-UBND

Quyết định 926/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định 926/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

04/12/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 218/CV-VHTT

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU

04/19/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1611/VP-NC

Công văn 1611/VP-NC ngày 13/4/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

Công văn 1611/VP-NC ngày 13/4/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận

04/13/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1300/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân,nông thôn gắn với tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2025

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân,nông thôn gắn với tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2025

04/12/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 89/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc đối với các Sở, ban, gành về công tác cải cách hành chính

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc đối với các Sở, ban, gành về công tác cải cách hành chính

04/17/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 91/TB-UBND

Thông báo Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) và Ngày Quốc tế lao động 01/5

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông báo Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) và Ngày Quốc tế lao động 01/5

04/17/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 295/STP-PBGDPL

Công văn số 295/STP-PBGDPL - 22/3/2017 - Sở Tư pháp

Công văn số 295/STP-PBGDPL - 22/3/2017 - Sở Tư pháp

03/22/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 212-TB/TU

Thống báo ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với phường Hưng Long

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thống báo ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy tại buổi làm việc với phường Hưng Long

04/13/2017
Top