UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành TL

Tài liệu tập huấn đại biểu HĐND

Tài liệu tập huấn đại biểu HĐND

03/21/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 629/UBND-CNTT

Biểu mẫu 01, 02a, 02b

Biểu mẫu 01, 02a, 02b

03/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 811/QĐ-UBND

Quyết định 811/QĐ-UBND ngày 01/4/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận

Quyết định 811/QĐ-UBND ngày 01/4/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận

04/01/2011
Văn bản chỉ đạo điều hành 862/UBND-TH

Công văn 862/UBND-TH ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn 862/UBND-TH ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh

03/10/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1061/STC-HCSN

Công văn 1061/STC-HCSN

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn 1061/STC-HCSN

03/13/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 644/QĐ-UBND

Quyết định Về việc giao chi tiêu thực hiện Bộ tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 và năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Về việc giao chi tiêu thực hiện Bộ tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 và năm 2017

03/13/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 475/KH-UBND

Kế hoạch về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức chuyên môn và luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức chuyên môn và luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo năm 2017

03/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 09/2017/QĐ-UBND

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

03/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 465/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Phan Thiết

03/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 412/KH-UBND

Kế hoạch trang trí đường phố tuyên truyền chính trị và quảng cáo sinh lời trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch trang trí đường phố tuyên truyền chính trị và quảng cáo sinh lời trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

03/15/2017
Top