UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 1338/BC-UBND

Báo cáo 1338/BC-UBND ngày 10/4/2017 của UBND thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo 1338/BC-UBND ngày 10/4/2017 của UBND thành phố

04/10/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1511/VP-NC

tham mưu thực hiện Quyết định số 177/QĐ-BCĐCCHC ngày 29/3/2017 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ

tham mưu thực hiện Quyết định số 177/QĐ-BCĐCCHC ngày 29/3/2017 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ

04/10/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 799/QĐ-UBND

Quyết định 799/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tình Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định 799/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tình Bình Thuận

03/27/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 757/SNV-CCVC

Tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

03/30/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 11/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

03/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 100/STC-QLCS

Công văn số 1000/STC-QLCS ngày 08/3/2017 của Sở Tài chính

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn số 1000/STC-QLCS ngày 08/3/2017 của Sở Tài chính

03/08/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 693 /QĐ-UBND

Quyêt định 693/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

03/17/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 235/STTTT-BCVT

235/STTTT-BCVT ngày 13/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

235/STTTT-BCVT ngày 13/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

03/23/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1029/STNMT-CCQLĐĐ

Công văn số 1029/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn số 1029/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

03/17/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 648 /KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức triển khai ra quân lập lại trật tự đô thị trên trục đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết

Kế hoạch Tổ chức triển khai ra quân lập lại trật tự đô thị trên trục đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết

03/20/2017
Top