UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 1839/KH-UBND

Kế hoạch triển khai sản xuất vụ Hè thu năm 2017 trên địa bàn thành phố

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai sản xuất vụ Hè thu năm 2017 trên địa bàn thành phố

04/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 453/BVTV-QLSVGHR

Công văn số 453/BVTV-QLSVGHR của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn số 453/BVTV-QLSVGHR của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

03/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1840/KH-UBND

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2017 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2017 trên địa bàn thành phố Phan Thiết

04/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1050/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/3/02017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/3/02017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03/30/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1817/UBND-TC

Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thành ủy về việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thành ủy về việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

04/21/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 12/2017/QĐ-UBND

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

04/13/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1793/KH-UBND

Kế hoạch số 1793/KH-UBND ngày 21/4/2017 của UBND thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch số 1793/KH-UBND ngày 21/4/2017 của UBND thành phố Phan Thiết

04/21/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1773/KH-UBND

Kế hoạch số 1773/KH-UBND ngày 20/4/2017 của UBND thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch số 1773/KH-UBND ngày 20/4/2017 của UBND thành phố Phan Thiết

04/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1770/KH-UBND

Kế hoạch số 1770/KH-UBND ngày 20/4/2017 của UBND thành phố Phan Thiết

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch số 1770/KH-UBND ngày 20/4/2017 của UBND thành phố Phan Thiết

04/20/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 22-HD/TG

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

03/28/2017
Top