UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành KT

Danh sách an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh, nông lâm thủy sản năm 2016

Danh sách an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh, nông lâm thủy sản năm 2016

03/01/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 978/STC-QLNS

978/STC-QLNS

978/STC-QLNS

03/07/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 58 / KH-UBND

Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Chuẩn tiếp cận pháp luật; Xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Chuẩn tiếp cận pháp luật; Xây dựng và thực hiện Hương ước, Quy ước trên địa bàn thành phố Phan Thiết năm 2017

02/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 221 /KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Chương trình giảm nghèo của thành phố Phan Thiết năm 2017

Kế hoạch Thực hiện Chương trình giảm nghèo của thành phố Phan Thiết năm 2017

03/09/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 95/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2017

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2017

03/06/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 193/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2017

Kế hoạch Triển khai vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2017

03/08/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 13 /CT-UBND

13/CT-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

13/CT-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận

06/30/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 565/SXD-QHKT

Công văn 565/SXD-QHKT ngày 02/3/2017 của Sở Xây dựng

Công văn 565/SXD-QHKT ngày 02/3/2017 của Sở Xây dựng

03/02/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 49/2016/TT-BTNMT

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT

12/28/2016
Văn bản chỉ đạo điều hành 593 /TB-SXD

Về việc triển khai các Thông tư của Bộ Xây dựng

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Về việc triển khai các Thông tư của Bộ Xây dựng

03/03/2017
Top