UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 2611/BC-UBND

Báo cáo tình hực thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2017 và một số công việc do Chủ tịch, và các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo tình hực thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2017 và một số công việc do Chủ tịch, và các Phó Chủ tịch UBND thành phố xử lý

05/19/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 82/BC-UBND

Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng năm 2017

Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng năm 2017

05/10/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 37/TB-HĐND

Thông báo Lịch giám sát HĐND tháng 5/2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông báo Lịch giám sát HĐND tháng 5/2017

05/11/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2257 /UBND-KT

Tăng cường công tác quản lý trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tăng cường công tác quản lý trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

05/09/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2222 /UBND-CCHC

Triển khai thực hiện Thông báo số 218-TB/TU ngày 20/4/2017 của Thường trực hành uỷ Phan Thiết.

Triển khai thực hiện Thông báo số 218-TB/TU ngày 20/4/2017 của Thường trực hành uỷ Phan Thiết.

05/09/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1839/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai sản xuất vụ Hè thu năm 2017 trên địa bàn thành phố

Kế hoạch Triển khai sản xuất vụ Hè thu năm 2017 trên địa bàn thành phố

04/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1160/QĐ-UBND

Quyết định Về việc ban hanh Kế hoạch hanh động ứng phó khẩn cấp với chủng vi út cúm gia cầm nguy hiểm (cúm A/H7N9) có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Về việc ban hanh Kế hoạch hanh động ứng phó khẩn cấp với chủng vi út cúm gia cầm nguy hiểm (cúm A/H7N9) có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/04/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1792/STC-ĐT

Công văn số 1792/STC-ĐT ngày 24/4/2017 của Sở Tài chính

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn số 1792/STC-ĐT ngày 24/4/2017 của Sở Tài chính

04/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2140 /UBND-CCHC

Công văn V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 1300/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận.

Công văn V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 1300/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận.

05/04/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2052 /KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học từ năm 2017 đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học từ năm 2017 đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

05/03/2017
Top