UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 1881/STC-HCSN

Công văn số 1184/STC-HCSN ngày 27/4/2017 về việc Thu phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn số 1184/STC-HCSN ngày 27/4/2017 về việc Thu phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

04/27/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1149/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, thay đổi chủ hộ (nếu có) thực hiện tại UBND cấp xã và cơ quan Công an trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, thay đổi chủ hộ (nếu có) thực hiện tại UBND cấp xã và cơ quan Công an trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/03/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1104/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt Danh muc thủ tuc hành chính của Ủy ban nhân dân Cấp huyện, Ủy ban nhân dân Cấp xã thực hiện Quyêt đinh số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên đia bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Phê duyệt Danh muc thủ tuc hành chính của Ủy ban nhân dân Cấp huyện, Ủy ban nhân dân Cấp xã thực hiện Quyêt đinh số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên đia bàn tỉnh Bình Thuận

04/26/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2137/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh Bình Thuận - Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh Bình Thuận - Nhiệm kỳ 2016 - 2021

05/04/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2114/UBND-CCHC

Triển khai thực hiện Thông báo số 89/TB-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Triển khai thực hiện Thông báo số 89/TB-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

05/04/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1064/HĐTD

Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức nhà nước năm 2017 của tỉnh Bình Thuận.

Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thi sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức nhà nước năm 2017 của tỉnh Bình Thuận.

04/27/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 22/HD-TG

Hướng dẫn về công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Hướng dẫn về công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

03/28/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 116//SNN-KHTC

Công văn số 1168/SNN-KHTC ngày 24/4/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn số 1168/SNN-KHTC ngày 24/4/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

04/24/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1499/UBND-NC

Công văn số 1499/UBND-NC ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn số 1499/UBND-NC ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

04/26/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1069/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

04/24/2017
Top