UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 5398 /UBND-CCHC

V/v công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

V/v công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường

07/23/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 5393 /UBND-CCHC

V/v công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

V/v công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân về giải quyết thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

07/23/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 5218 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1748/QĐUBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1748/QĐUBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

07/16/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 4649 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1532/QĐUBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1532/QĐUBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

06/25/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 4594 /UBND-CCHC

V/v thông báo danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm hành chính công tỉnh

V/v thông báo danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm hành chính công tỉnh

06/24/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 4595 /UBND-CCHC

V/v thông báo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2014 - 2018.

V/v thông báo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2014 - 2018.

06/24/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 4743 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1587/QĐUBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1587/QĐUBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

06/28/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 4742 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1588/QĐUBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1588/QĐUBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

06/28/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 4741 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1586/QĐUBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1586/QĐUBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận.

06/28/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 3870 /UBND-VX

V/v đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống thư điện tử công vụ

V/v đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống thư điện tử công vụ

05/28/2019
Top