UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2485 /UBND-VX

V/v tăng cường cung cấp thông tin lên Trang Thông tin điện tử thành phố.

V/v tăng cường cung cấp thông tin lên Trang Thông tin điện tử thành phố.

04/04/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2389 /UBND-CCHC

V/v chủ động phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn

V/v chủ động phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn

04/02/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 2011 /UBND-CCHC

V/v tiếp tục triển khai có hiệu quả việc ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Xem tóm tắt

V/v tiếp tục triển khai có hiệu quả việc ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

03/20/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 1692 /UBND-VX

V/v báo cáo kết quả thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn thành phố

V/v báo cáo kết quả thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên địa bàn thành phố

03/08/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 1683 /UBND-CCHC

V/v đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

V/v đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại

03/08/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 1681 /UBND-CCHC

V/v triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

V/v triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

03/08/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 1680 /UBND-VX

V/v triển khai việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị, phường, xã trên địa bàn thành phố

V/v triển khai việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị, phường, xã trên địa bàn thành phố

03/08/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 1567 /UBND-TC

V/v: Báo cáo kê khai bổ sung tài sản công, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 phục vụ Kiểm toán nhà nước năm 2018 (Lần 2).

V/v: Báo cáo kê khai bổ sung tài sản công, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 phục vụ Kiểm toán nhà nước năm 2018 (Lần 2).

03/05/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 1577 /UBND-CCHC

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

03/05/2019
Văn bản chỉ đạo điều hành Số: 1387 /UBND-VX

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019

02/25/2019
Top