UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 15/2017/TT-BTC

Thông tư 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Thông tư 15/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính

02/15/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 562/STP-PBGDPL

Công văn 562/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án ông nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở

Công văn 562/STP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án ông nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở

05/17/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3228/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

06/09/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3183/KH-UBND

Kế hoạch đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025

06/08/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3102/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn

06/06/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3064/KH-UBND

Kế hoạch về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 14/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, đinh hướng đến năm 2020

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 14/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, đinh hướng đến năm 2020

06/06/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3055/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 1553/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 1553/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

06/05/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 17 /2017/QĐ-UBND

Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương thức đầu tư xây dựng chợ mới, nâng cấp, cải tạo chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương thức đầu tư xây dựng chợ mới, nâng cấp, cải tạo chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

05/22/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3055/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 1553/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 1553/KH-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận

06/05/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2975 /KH-UBND

Kế hoạch chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi Dân số và Phát triển thành phố Phan Thiết giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi Dân số và Phát triển thành phố Phan Thiết giai đoạn 2016-2020

06/02/2017
Top