UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Văn bản chỉ đạo điều hành 2589/KH-STNMT

Công văn số 2589/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017

Công văn số 2589/KH-STNMT Kế hoạch thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017

06/28/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 2510/SKHĐT-HTĐT

Công văn 2510/SKHĐT-HTĐT đề nghị rà soát nhu cầu sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, lập đề xuất chương trình, dự án giai đoạn 2016-2020 và năm 2017.

Công văn 2510/SKHĐT-HTĐT đề nghị rà soát nhu cầu sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, lập đề xuất chương trình, dự án giai đoạn 2016-2020 và năm 2017.

06/23/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 751/STP-PBGDPL

Công văn 751/STP-PBGDPL Hướng dẫn thực hiện tiểu tiêu chí 18.5 về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Công văn 751/STP-PBGDPL Hướng dẫn thực hiện tiểu tiêu chí 18.5 về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

06/27/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 4079 /KH-UBND

Kế Hoạch Tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2017-2018

Kế Hoạch Tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2017-2018

07/04/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1644/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06/19/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 282//VP-NC

Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

06/21/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 3788/UBND-ĐT

Rà soát khẩn trương triển khai kết luận số 364-KL/TU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Rà soát khẩn trương triển khai kết luận số 364-KL/TU ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận

06/28/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1551/QĐ-UBND

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi, lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Bình Thuận

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi, lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Bình Thuận

06/09/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1630/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06/16/2017
Văn bản chỉ đạo điều hành 1575/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt Đề án tổ chức lễ hội giỗ Tổ các vua Hùng tại đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Xem tóm tắt Tải về Xem file

Quyết định Phê duyệt Đề án tổ chức lễ hội giỗ Tổ các vua Hùng tại đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

06/12/2017
Top